L’Ajuntament de Granollers continua generant accions per facilitar el dret a l’habitatge dels col·lectius que més ho necessiten amb les convocatòries per ajudar a pagar el lloguer, el foment a la rehabilitació, la mediació en els conflictes entre veïns i grans tenidors o la construcció d’habitatges de lloguer i compra de pisos per donar sortida a situacions de fragilitat social.

Ajuts municipals al pagament del lloguer durant l’estat d’alarma a persones afectades per la crisi de la Covid-19

En el marc del pla de mesures socioeconòmiques per fer front als efectes de la crisi de la Covid-19, aprovat per unanimitat al Ple municipal, s’ha dissenyat un nou ajut al pagament de lloguer, per les situacions sobrevingudes d’atur, ERTO o disminució dels ingressos habituals com a conseqüència de la pandèmia. Moment en què el pagament del rebut del lloguer ha esdevingut una qüestió crítica per a moltes famílies i persones de la ciutat. Així, les dificultats econòmiques per afrontar el pagament del rebut del lloguer de l’habitatge habitual, sorgides arrel de la Covid-19, són la base dels requisits necessaris per poder rebre aquest ajut. També, en el cas de ser empresari/autònom, el fet d’haver passat a una situació de pèrdua d’ingressos o cessament d’activitat des del mes de març.

L’import d’aquesta subvenció correspondrà als rebuts de lloguer dels quatre mesos de l’estat d’alarma, de març a juny de 2020, i l’import es determinarà per la diferència entre l’import del lloguer a pagar i l’import equivalent al 30 % d’endeutament de la unitat familiar, essent la quantia màxima total de la subvenció de 1.200 euros per tot el període.

Cinquena edició d’ajuts municipals al pagament del lloguer

Per cinquè any consecutiu, l’Ajuntament de Granollers ha obert una nova convocatòria d’ajut al pagament de lloguer. Com en les edicions anteriors, seran prioritaris determinats col·lectius: joves menors de 35 anys, persones de 65 anys o més, i altres col·lectius en situació de vulnerabilitat: dones víctimes de violència masclista, unitats de convivència amb algun membre amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 % i famílies monoparentals amb menors a càrrec. També es poden acollir a aquests ajuts els titulars d’un contracte d’arrendament formalitzat a través de la Borsa de Lloguer Municipal, per ampliar el nombre d’habitatges de lloguer assequible disponibles al conjunt de la ciutat.

Es subvencionarà el lloguer de tot l’any 2020, en el cas de contractes ja vigents, amb una quantia de 100 euros mensuals, amb un màxim de 12 mensualitats, és a dir, fins a 1.200 euros. En el cas dels contractes formalitzats durant el 2020, es subvencionarà la primera mensualitat sencera de lloguer, fins a un màxim de 600 euros; l’impost que s’ha de liquidar amb motiu de la signatura de contracte, fins a un import de 150 euros; i 100 euros mensuals, amb una percepció màxima de 1.100 euros.

Del 29 de setembre al 29 d’octubre, es podran presentar les sol·licituds d’ajut al lloguer d’ambdues convocatòries, preferiblement de forma telemàtica a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Granollers, o bé es pot demanar cita prèvia a l’Oficina Local d’Habitatge, situada al carrer del Rec, 50, trucant al 938601200.

Represa del servei de mediació a l’Oficina Local d’Habitatge

Des del 15 de setembre, qualsevol persona amb cità prèvia pot rebre novament atenció presencial de les advocades del servei d’assessorament jurídic a la ciutadania a l’Oficina Local d’Habitatge on s’han habilitat els espais adequats per garantir totes les mesures. Aquest servei és gratuït i ofereix una mediació entre les diferents parts davant de dificultats que puguin sorgir relacionades amb l’habitatge en règim de propietat o de lloguer. Un servei que sorgeix de la col·laboració entre el Col·legi d’Advocats de Granollers i l’Ajuntament.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here