El Ple municipal de l’Ajuntament de Gavà va aprovar ahir inicialment el Pla Local d’Habitatge (PLH) 2021-2026, un document estratègic per abordar un seguit d’intervencions per posar habitatge de qualitat i assequible a disposició de la ciutadania, de la gent jove, famílies monoparentals, gent gran, famílies que volen desenvolupar el seu projecte de vida a Gavà, persones que volen canviar o necessiten millorar el seu habitatge. També per promoure les intervencions necessàries per millorar el parc actual, garantint-ne la conservació, l’accessibilitat, la protecció de les persones residents i la prevenció del risc de pèrdua de l’habitatge.

La implementació del PLH suposarà una inversió de 4,5 milions d’euros, una xifra que supera en 700.000 euros la previsió inicial, atès que s’han incorporat propostes fetes arribar per la ciutadania a través d’un procés participatiu que va tenir lloc del 17 de febrer al 16 de març.

L’alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez, ha insistit en la importància del Pla “que determina i defineix les línies estratègiques que guiaran les polítiques d’habitatge per garantir que a Gavà facilitem l’accés a un habitatge digne i, sobretot, assequible. És una realitat inqüestionable que l’habitatge és un dels principals problemes als quals ens enfrontem, no només per les dificultats per accedir-hi, sinó també quant al seu manteniment i condicions d’accessibilitat. Un problema que compartim amb municipis de l’entorn metropolità i del conjunt del país”.

Raquel Sánchez ha manifestat que “a partir d’una anàlisi rigorosa i la visió de la ciutadania, el PLH estableix les accions que implementarem en els pròxims 6 anys per posar oferta a l’abast, també de lloguer assequible. També per atendre les necessitats de col·lectius en situació de major vulnerabilitat i per reforçar les polítiques de rehabilitació i conservació del parc actual”.

El procés participatiu va anar acompanyat d’una àmplia difusió als mitjans de comunicació municipals i que va comptar amb diferents instruments participatius: una enquesta amb 281 respostes; dos punts d’informació i enquesta al carrer, i una sessió oberta online amb 57 persones participants.

A l’enquesta, la ciutadania va donar un ampli suport a les 11 actuacions prioritàries a desenvolupar per l’Ajuntament en matèria d’habitatge. Les respostes que les consideren com molt importants o bé com importants estan entre el 75% i el 88% del total. Així doncs, totes les actuacions que recull el PLH han estat validades i prioritzades per la ciutadania.

Quant als resultats de l’enquesta, també destaca que per a la gran majoria el principal problema de Gavà en relació amb l’habitatge és el seu elevat preu (un 85% ho valora com a molt important, i un 12% com a important), derivat en bona part de la manca d’oferta d’habitatge tant de compra com a lloguer.

Altres dades que ratifiquen aquesta problemàtica són les prop de 4.000 sol·licituds per accedir a un habitatge públic a la ciutat, tant de compra com de lloguer, registrades a finals de 2020 a l’Oficina Local d’Habitatge. També el nombre d’habitatges buits a Gavà, un total de 101, dels quals 45 estan en situació d’ocupació, segons dades facilitades per la Secretaria d’Habitatge l’any 2017. I que l’habitatge de lloguer només representi el 13% del parc i amb uns preus elevats (888,67 euros/mes de mitjana en 2019).

Una situació a què l’Ajuntament de Gavà, de la mà del Pla Local d’Habitatge, pretén donar resposta en els pròxims 6 anys posant oferta a l’abast, amb la construcció d’uns 2.300 habitatges, un 40% públics. Un miler d’habitatges assequibles tant de compra com de lloguer que també incorporaran altres fórmules de tinença pensades per a persones joves i gent gran. L’augment del parc d’habitatge serà possible gràcies a l’àmplia disponibilitat del sòl que té Gavà, preparada per atendre les noves necessitats, a Ponent, Espai Roca i Llevant Mar.

Quant a les propostes sorgides del procés participatiu destaquen les dirigides a afavorir l’accés a l’habitatge de les persones joves, emmarcades en la primera de les línies d’intervenció del Pla: Prevenir el risc de pèrdua de l’habitatge i de la població. En aquest sentit, el Pla Local d’Habitatge ha incorporat les accions complementàries següents, emmarcades en eix:

• Creació d’una línia d’ajuts municipals per a joves per fer front al pagament del lloguer

  • Impuls de l’adjudicació de nou habitatge a joves

Impuls de la captació d’habitatges destinats a aquest col·lectiu

Control del preu dels lloguers

Una altra de les accions incorporades a proposta de la ciutadania en aquesta mateixa línia estratègica és la delimitació d’una àrea amb mercat d’habitatge tens per a la regulació dels preus de lloguer. En aquesta demanda, el Ple de Municipal ha fet avui un pas endavant. Ha aprovat sol·licitar a l`Àrea Metropolitana de Barcelona que declari Gavà com àrea de mercat tens, una figura contemplada en la Llei 11/2020 de mesures urgents en matèria de contenció de rendes de lloguer.

La declaració de Gavà ve motivada pel fet que la ciutat no disposi de la dotació suficient d’habitatges de lloguer a preu assequible per a tota la població, a causa d’algun dels motius següents, que poden ser concurrents:

 Que la mitjana de preu dels lloguers creixi molt per sobre del que ho faci la mitjana de Catalunya.

 Que el percentatge del cost del lloguer sobre els ingressos familiars superi el 30%.

 Que el preu dels lloguers d’habitatge hagi augmentat més del 3% anual per damunt de l’IPC català en els darrers 5 anys.

“Partint dels elevats preus del lloguer a la nostra ciutat, que superen els de la mitjana de Catalunya, aquesta declaració ens permetrà, en sintonia amb el Pla Local d’Habitatge, aplicar mesures per limitar-lo i actuar en el mercat per facilitar-ne l’accés dins de les nostres capacitats i competències”, ha afirmat Raquel Sánchez.

La declaració de Gavà com a mercat d’habitatge tens comportarà l’aplicació d’un preu màxim de lloguer. Aquest preu vindrà fixat per un índex de referència que determina l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Per calcular aquest índex, que estableix el preu del lloguer per m2/mes, es té en compte la ubicació de l’immoble, l’any de construcció, la superfície, l’estat de conservació, l’accessibilitat i l’eficiència energètica, entre altres aspectes.

Si es tracta de renovació del contracte de lloguer, s’aplicarà el preu més baix entre el càlcul per índex de referència, o bé el del darrer contracte d’arrendament, actualitzat amb l’índex de garantia de la competitivitat.

La declaració d’àrea amb mercat tens serà vigent durant un termini màxim de 5 anys i compromet l’administració sol·licitant a establir un seguit d’intervencions per apaivagar o capgirar la situació. En aquest sentit, el PLH contempla diferents accions programades de promoció del sòl i d’habitatge amb protecció oficial de règim de lloguer i també de compravenda. Unes accions que s’estan implementant i s’implementaran principalment a nous sectors, però incidint alhora en el nucli urbà de Gavà i en els barris ja consolidats.

Reforç d’intervencions ja previstes

El document aprovat pel Plenari també contempla diferents actuacions que ja reflectia el PLH amb l’objectiu de donar resposta a les peticions plantejades per la ciutadania.

Així, en el marc de les accions per prevenir el risc de pèrdua de l’habitatge i la població, s’incorporen noves propostes d’atenció a la pobresa energètica. S’afegeix la realització de tallers, jornades i materials de difusió per impulsar la millora de l’eficiència energètica. A més s’impulsarà la intervenció als habitatges a partir d’una línia de petites millores (electrodomèstics, instal·lacions, calderes, etc.). Aquests habitatges es podrien incorporar a un programa específic de seguiment del consum i de les millores realitzades per avaluar-ne l’eficiència.

La promoció de la millora de l’eficiència energètica serà una línia d’intervenció prioritària. D’aquí que també tingui un paper destacat en el segon eix d’actuació del PLH: Millora dels habitatges existents. En aquest sentit, s’inclouen ajuts i bonificacions per promoure-la, que conviuran amb programes i ajuts i existents de millora d’habitatges i d’edificis envellits, el suport a l’adequació i accessibilitat dels habitatges on viu gent gran i persones amb mobilitat reduïda i enfocant aquestes programes als entorns més vulnerables.

El tercer eix d’intervenció gira entorn l’ampliació del parc d’habitatge assequible i social. Inclou intervencions adreçades a impulsar una política de promoció d’habitatge a preu assequible a promoure habitatge en lloguer assequible i social, a mantenir la titularitat pública del sòl, a millorar la distribució de l’habitatge assequible, i a diversificar els operadors que promouen habitatge assequible a Gavà, incrementat el pes dels organismes públics i les entitats socials.

A proposta de la ciutadania, s’inclou una actuació per diversificar el model d’habitatge que es promou a Gavà per respondre a les necessitats de la demanda de la població. També s’incidirà en la captació d’habitatge amb destí a persones joves i amb diversitat funcional.

Quant a l’eix referent a la gestió del parc d’habitatge assequible i social, el PLH contempla la creació d’habitatge social destinat a persones en situació de vulnerabilitat en coordinació amb entitats socials, i la gestió dels habitatges del parc públic, a partir de la definició dels criteris d’adjudicació, establint un servei de mediació i fent seguiment dels habitatges. Fruit del procés participatiu, el PLH defineix les funcions que desenvoluparà el nou personal de l’empresa municipal GTI en aquesta matèria.

Un cinquè àmbit d’actuació és el reforç de la política municipal d’habitatge. Entre les actuacions previstes hi ha generar un equip per impulsar i gestionar aquestes polítiques, millorar la participació ciutadana, i millora la difusió i comunicació dels programes i accions d’habitatge per facilitar l’accés als serveis i ajuts per part de la ciutadania. Per assolir aquest darrer objectiu, s’ha incorporat la creació d’un espai específic d’habitatge al web municipal. Un espai on la ciutadania podrà accedir a documentació en matèria d’habitatge, projectes rellevants i estudis externs, entre altres continguts.

Es preveu el desenvolupament de les diferents actuacions durant els 6 anys de vigència del PLH, però amb una important càrrega pel que fa a la implementació de noves actuacions i el reforç o millora de les existents durant els 3 primers anys d’execució del Pla. En aquest sentit, abasten tot el calendari, les accions relacionades amb l’ampliació del parc d’habitatge assequible i social.

A més de l’Ajuntament, els principals agents que poden aportar fons i finançament per al seu desenvolupament són la Diputació de Barcelona, les ajudes previstes al Pla Estatal d’Habitatge, i la Generalitat de Catalunya a través de l’Institut Català de Finances, i l’obtenció de Fons Europeus.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here