El 10 de juliol de 2017 l’Ajuntament de Castelldefels va fer arribar un escrit al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública en el qual sol·licitava que l’autoritzés a incoporar 10 nous policies locals a la seva plantilla.

La sol·licitud, que firmaven la regidora de Règim Interior, Lourdes Armengol, i el regidor de Governació, Jordi Planell, esgrimia la «necessitat d’efectius policials sobrevinguda a la plantilla de la Policia Local», i demanava «que s’autoritzi amb la màxima celeritat  la reposició del 100% dels efectius».

Això comportava, deia la carta, per una banda «la creació de places dels policies que es troben en situació especial de segona activitat per a procedir a la posterior cobertura mitjançant el corresponent procés selectiu —7 agents—», i, per l’altra, la «cobertura de les vacants existents actualment en la plantilla —3 agents més—, donada l’urgència de falta d’efectius existent».

Com argumentava la carta, a Castelldefels hi ha 7 policies locals en situació de la dita “segona activitat”, és a dir, 7 persones que no poden exercir la seva tasca policial sinó que treballen fent funcions auxiliars al cos municipal, i 3 places vacants. D’aquí la sol·licitud formulada amb l’objectiu de poder crear noves places de policia local.

No s’autoritza

Amb data de registre d’1 d’agost de 2017, el Ministeri responia que no podia autoritzar la sol·licitud basant-se en l’article 19 de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat de 2017 (Ley 3/2017), segons el qual la contractació de personal no pot fer incrementar la plantilla sinó que només es poden fer noves contractacions per fer substitucions de persones que hagin cessat la seva activitat a l’Ajuntament, encara que no desenvolupin la feina per a la qual van ser contractades.

La impossibilitat de contractar més policies deriva de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de les Administracions Locals (LRSAL), que no permet fer increments de plantilla i que és la llei en la qual s’empara la Llei 3/2017. La LRSAL, de desembre de 2013, limita la capacitat dels ajuntaments per desenvolupar plenament les seves competències i, concretament, en tot el que es refereix a personal municipal, no permet incrementar la plantilla.

Una ràtio baixa

Segons el regidor de Governació, Jordi Planell, Castelldefels té un dèficit d’agents de Policia Local des de fa anys, perquè l’increment de població ha fet que la ciutat tingui una ràtio d’agents per cada mil habitants d’1,3 inferior a la que li correspondria, d’1.7. Aquests anys, el municipi només ha pogut contractar agents per reposar places vacants.

«Necessitem més policies —diu Planell— perquè la ràtio no és correcta, perquè rebem molts visitants, perquè l’edat mitjana de la plantilla és de 49 anys i perquè l’estat d’alerta terrorista ara mateix és al nivell 4».

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here