La pandèmia de la COVID-19 està provocant efectes greus en tots els àmbits. En l’àmbit sanitari, en l’àmbit econòmic, en l’àmbit social, i en la nostra quotidianitat bàsica. Els efectes són evidents arreu i per a moltes persones i col·lectius. I a més de la seva gravetat, es veuen condicionats per les incerteses derivades de l’evolució de la pròpia malaltia i pel procés progressiu cap a una nova normalitat.

Tot i aquestes circumstàncies, però justament per avançar-nos, cal posar-se a treballar per obrir una nova etapa i abordar des d’ara mateix la sortida de la crisi. Ja ho estem fent, i el conjunt de la ciutadania de Gavà, els comerços i les empreses, les entitats i l’Ajuntament, hem demostrat un comportament exemplar, una alta capacitat de resistència, una voluntat imbatible de parar el cop i un compromís ferm de solidaritat.

Estem donant el millor de tots i totes nosaltres, i amb aquests mateixos valors, amb aquesta mateixa actitud, tirarem endavant. Ara és l’hora de la represa. És l’hora d’afrontar amb responsabilitat i eficàcia les noves necessitats i urgències que cal atendre. I és també
l’hora de tornar amb ambició i confiança al camí de millora i transformació progressiva que Gavà té marcat per construir el seu futur.

Una de les lliçons que es deriven d’aquesta crisi és la necessitat d’enfortir la cohesió i l’equitat, el valor d’allò comunitari i la solidaritat, el progrés social i la igualtat d’oportunitats, i tenir molt presents els riscos de les vulnerabilitats de tota mena que encara existeixen a la nostra societat.

La crisi també evidencia definitivament que les ciutats han de ser espais saludables, habitables i resilients, i com a tals, articular contribucions locals i metropolitanes als reptes ecològics i ambientals. En aquesta doble direcció cal seguir treballant. La crisi del COVID-19 posa clarament de relleu la pertinència del’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible, un marc que coincideix amb els valors que Gavà representa i exerceix. Aquesta és la línia a seguir. I per això calen actuacions concretes i resolutives.

Estem obligats a assumir la responsabilitat d’actuar de manera decidida per afrontar aquesta crisi amb les majors garanties possibles. Enfrontem un dels moments més difícils de la nostra història, i això fa necessària màxima implicació, plena col·laboració i unitat d’acció entre ciutadania, agents socials i econòmics i institucions. El repte ens interpel·la a totes i a tots. No hi pot faltar ningú que vulgui sumar per la nostra ciutat perquè tothom té coses a aportar.

Per totes aquestes raons i a partir dels valors aquí expressats, adoptem
els acrods següents:

Primer.- Impulsar un ACORD CIUTADÀ PER LA REACTIVACIÓ
ECONÒMICA, EL PROGRÉS SOCIAL I LA SOSTENIBILITAT
URBANA

Aquest Acord es fonamenta en els compromisos següents:
• Treballar de manera integral per abordar en perspectiva social,
econòmica i territorial la definició i implementació de mesures al
conjunt de la ciutat.
• Mobilitzar el màxim possible de recursos, idees i capacitats col·lectives
tant del teixit cívic, social i econòmic de la ciutat com de l’Ajuntament
de Gavà.
• Sumar esforços per poder articular un Pla que, liderat i impulsat per
l’Ajuntament com a institució de referència de la ciutat, aglutini un
conjunt d’accions i mesures concretes.
• Les accions a desenvolupar s’orientaran a:

1. Organitzar un homenatge ciutadà en record de les víctimes
provocades per la pandèmia i de reconeixement a tots els/
les professionals i voluntaris/àries que estan treballant per
pal·liar els efectes de la crisi sanitària.

2. Vetllar per la salut pública de la comunitat, especialment de
la gent gran, amb les iniciatives que la ciutat pugui generar,
com ara eliminació de materials contaminants o que afectin a
la salut i el control de la contaminació, però sobretot exigint
una dotació suficient i un millor funcionament de les polítiques
sanitàries públiques.

3. Garantir recursos i iniciatives per ajudar als col·lectius més
vulnerables i al conjunt de persones que pateixen més
directament les conseqüències de la pandèmia.
4. Impulsar la reactivació econòmica, amb atenció especial al
comerç local i a les persones autònomes i emprenedores,
reforçant les accions per crear ocupació, pel manteniment dels
llocs de treball i per atendre les persones en atur. Promocionar
l’activitat econòmica del Parc Agrari com a eina principal
de subministrament d’aliments saludables i de proximitat.
Impulsar l’activitat econòmica sostenible, la innovació, la
transició cap un model econòmic circular i la digitalització
com a elements clau per la sortida d’aquesta crisi econòmica
derivada del COVID.

5. Impulsar un programa d’inversions públiques a la ciutat en els
àmbits de l’espai públic i de millora dels equipaments, garantint
les inversions en nous equipaments i les infraestructures
sanitàries, de mobilitat, via pública i de gestió de l’aigua, en
coordinació amb la resta d’administracions competents.

6. Itensificar les accions d’accés i dotació d’habitatge, especialment
de protecció pública i incloent el lloguer assequible, i vetllant
perquè les persones amb dificultats puguin conservar el seu
habitatge emprant tots els instruments de què disposem.

7. Desenvolupar accions específiques en matèria d’educació,
tant en l’àmbit dels ajuts com de millora dels centres, en el
marc del Projecte Educatiu de Ciutat i per una xarxa educativa
pública de qualitat, així com avançar en la digitalització de les
aules i del material escolar.

8. Donar un impuls conjunt a totes les entitats de la ciutat,
especialment les culturals i esportives, que han vist perjudicada
la seva activitat amb l’actual crisi sanitària, amb mecanismes
de suport municipal i promocionant la realització de les seves
activitats.

9. Implementar, promocionar i compartir accions destinades a
una mobilitat sostenible i segura, i a la millora i ampliació de
la xarxa de transport públic.

10. Prioritzar mesures de transició ecològica i preservació del
medi ambient, en el marc de la lluita contra el canvi climàtic i
posant en valor l’entorn natural, i treballant per preservar els
espais protegits del litoral, el parc del Garraf i el parc agrari.

Segon.- Dur a terme les mesures que es plantegin a l’acord ciutadà
des del compromís de transparència, col·laboració i coordinació entre
els i les signants i buscant la implicació de la resta d’Administracions
Públiques, amb l’objectiu de definir estratègies conjuntes, materialitzar
accions i mesures pal·liatives de la crisi, així com poder disposar de
més recursos.

Tercer.- Fer constar que els compromisos i les accions recollides en
l’Acord Ciutadà tenen caràcter flexible, de manera que es puguin adaptar
a una situació dinàmica i extremadament canviant. Caldrà fer-ne una
avaluació contínua per tal de, si s’escau, reorientar-les en funció de la
seva efectivitat.

Quart.- Fer l’encàrrec a la Presidència de l’Àmbit d’Estratègia
Econòmica, Treball i Promoció de la Ciutat de l’Ajuntament de Gavà, a
través del suport tècnic de l’Oficina de Desenvolupament Sostenible,
de realitzar i encarregar els treballs tècnics necessaris per que en un
termini no superior a quatre mesos, a comptar des d’aquesta aprovació
d’aquest acord, presenti un Pla d’Innovació i Reactivació Econòmica
per l’aprovació del Ple Municipal, alineat amb les línies de treball
emmarcades en l’acord primer, i treballat amb la participació de totes
les entitats signants de l’Acord Ciutadà. Amb caràcter previ, s’establiran
grups de treball en els que s’integraran membres de l’Ajuntament i
representants de les entitats adherides per tal de recollir i plasmar
totes aquelles aportacions que, si escau, hagin de desenvolupar-se en
el document tècnic posterior.

L’objectiu és aconseguir la màxima col·laboració i unitat d’acció per donar
una resposta integral i compartida als reptes que planteja la Covid-19

. L’acord marca el full de ruta dels àmbits d’actuació prioritaris i tindrà
continuïtat amb un pla de reactivació que es treballarà conjuntament amb el
teixit social i econòmic

L’Ajuntament de Gavà ha acordat avui en sessió del Ple ordinari, celebrada per
videoconferència, impulsar l’acord ciutadà “Més que mai, Gavà”. La proposta neix amb
l’objectiu de donar una resposta consensuada i compartida a les necessitats i urgències
derivades de la pandèmia de la Covid-19 en tots els àmbits. I, alhora, afrontar la millora i
transformació progressiva definida per Gavà per construir el seu futur. La proposta ha tingut un ampli suport. Ha comptat amb els vots a favor del PSC, ERC, C’s i Partit Popular, i les abstencions de Podemos i Junts x Gavà

El text indica que la crisi sanitària ha posat de manifest “la necessitat d’enfortir la cohesió
i l’equitat, el valor d’allò comunitari i la solidaritat, el progrés social i la igualtat
d’oportunitats, i tenir molt presents els riscos de les vulnerabilitats de tota mena que
encara existeixen a la nostra societat”. També ha evidenciat que “les ciutats han de ser
espais saludables, habitables i resilients, i com a tals, articular contribucions locals i
metropolitanes als reptes ecològics i ambientals”, d’acord amb l’Agenda 2030 i els
Objectius de Desenvolupament Sostenible, “que coincideixen amb els valors que Gavà
representa i exerceix”.

També es posa en relleu que en aquesta crisi el conjunt de la ciutadania, teixit comercial i
empresarial, entitats i Ajuntament han demostrat “un comportament exemplar, una alta
capacitat de resistència, una voluntat imbatible de parar el cop i un compromís ferm
de solidaritat”. I que és aquesta màxima implicació, plena col·laboració i unitat d’acció la
que permetrà afrontar la reconstrucció post-Covid. “El repte ens interpel·la a totes i a tots.
No hi pot faltar ningú que vulgui sumar per la nostra ciutat perquè tothom té coses a
aportar”, subratlla.

Així, l’acord ciutadà “Més que mai, Gavà” es fonamenta en els compromisos següents:
 Treballar de manera integral per abordar en perspectiva social, econòmica i
territorial la definició i implementació de mesures al conjunt de la ciutat.
 Mobilitzar el màxim possible de recursos, idees i capacitats col·lectives tant del
teixit cívic, social i econòmic de la ciutat com de l’Ajuntament de Gavà.
 Sumar esforços per poder articular un Pla que, liderat i impulsat per l’Ajuntament
com a institució de referència de la ciutat, aglutini un conjunt d’accions i
mesures concretes.
El text recull que totes les mesures que es plantegin es duran a terme “des del compromís
de transparència, col·laboració i coordinació entre els i les signants i buscant la
implicació de la resta d’Administracions Públiques, amb l’objectiu de definir
estratègies conjuntes, materialitzar accions i mesures pal·liatives de la crisi, així com
poder disposar de més recursos”.

10 àmbits d’actuació
L’acord ciutadà contempla una desena d’àmbits d’intervenció. El primer és la celebració
d’un homenatge a les víctimes de la pandèmia i de reconeixement a tots els/les professionals
i voluntaris/àries que estan treballant per pal·liar els efectes de la crisi sanitària.
L’homenatge tindrà lloc el dilluns 29 de juny, festivitat de Sant Pere, copatró de Gavà. Serà
a les 20 hores a la plaça de Jaume Balmes. Serà d’aforament limitat i se seguiran totes les
mesures de seguretat. Així, està prevista la col·locació de 400 cadires a un metre i mig de
distància entre si i serà obligatori l’ús de mascareta. Es podrà seguir en directe a través del
canal de YouTube de l’Ajuntament.

L’acord “Més que Mai, Gavà” també planteja impulsar accions orientades a:
 Vetllar per la salut pública de la comunitat, especialment de la gent gran, amb les
iniciatives que la ciutat pugui generar, com ara eliminació de materials
contaminants o que afectin la salut i el control de la contaminació, però, sobretot,
exigint una dotació suficient i un millor funcionament de les polítiques sanitàries
públiques.
 Garantir recursos i iniciatives per ajudar als col·lectius més vulnerables i al
conjunt de persones que pateixen més directament les conseqüències de la pandèmia.
 Impulsar la reactivació econòmica, amb atenció especial al comerç local i a les
persones autònomes i emprenedores, reforçant les accions per crear ocupació i
atendre les persones en atur, impulsant el parc agrari i promocionant l’activitat
econòmica sostenible, la innovació, la transició cap a un model econòmic circular i
la digitalització com a elements clau per la sortida d’aquesta crisi econòmica
derivada de la COVID.
 Impulsar un programa d’inversions públiques a la ciutat en els àmbits de l’espai
públic i de millora dels equipaments, garantint les inversions en nous
equipaments i les infraestructures, sanitàries, de mobilitat i de gestió de l’aigua, en
coordinació amb la resta d’administracions competents.
 Intensificar les accions d’accés i dotació d’habitatge, especialment de protecció
pública i incloent el lloguer assequible, i vetllant perquè les persones amb dificultats
puguin conservar el seu habitatge emprant tots els instruments de què es disposin.
 Desenvolupar accions específiques en matèria d’educació, en l’àmbit dels ajuts, la
millora dels centres i la digitalització a les aules, en el marc del Projecte Educatiu
de Ciutat i per una xarxa educativa pública de qualitat.
 Donar un impuls conjunt a totes les entitats de la ciutat, especialment les culturals
i esportives, que han vist perjudicada la seva activitat amb l’actual crisi sanitària,
amb mecanismes de suport municipal i promocionant la realització de les seves
activitats.
 Implementar, promocionar i compartir accions destinades a una mobilitat
sostenible i segura, i a la millora i ampliació de la xarxa de transport públic.
 Prioritzar mesures de transició ecològica i preservació del medi ambient, en el
marc de la lluita contra el canvi climàtic i posant en valor l’entorn natural, i treballant
per preservar els espais protegits del litoral, el Parc del Garraf i el Parc Agrari.
Així mateix, deixa constància que els compromisos i accions tindran un caràcter flexible,
per adaptar-los a una situació canviant. Això requerirà una avaluació contínua per tal de
reorientar les mesures en funció de la seva efectivitat.
Pla d’Innovació i Reactivació Econòmica
L’acord estableix que l’Ajuntament presentarà en un termini màxim de quatre mesos un Pla
d’Innovació i Reactivació Econòmica.
Aquest Pla es treballarà els propers mesos a través d’un procés en el qual es vol comptar
amb les aportacions de les entitats de Gavà i del conjunt del teixit social i econòmic. Per
això, el document es farà arribar els proper dies a tots aquests col·lectius i es difondrà a
través de la Plataforma Gavà Participa – Gavà Decideix. Per recollir les aportacions
s’establiran grups de treball en els quals s’integraran representants de l’Ajuntament i de les
entitats adherides. El tret de sortida serà una sessió constitutiva de l’Acord Ciutadà que tindrà lloc
a mitjans de juliol.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here