. La intervenció, subvencionada per la Diputació de Barcelona, inclourà
l’excavació arqueològica i restauració de la muralla del segle XIV,
reconducció d’escorrentia d’aigües superficials que malmeten la muralla i la
consolidació de la torre i d’un dels arcs del costat de llevant del recinte
sobirà

. Els treballs, pertanyents a l’etapa 0 del Pla director del castell, es
complementen amb la redacció d’un estudi geològic a càrrec de
l’Ajuntament


Aquesta setmana ha començat una nova campanya de treballs d’excavació arqueològica i
de consolidació arquitectònica al castell d’Eramprunyà. Es tracta de la primera intervenció
inclosa al seu Pla Director. Un document redactat per Arcadio Arribas i Cecília Sanjurjo,
tècnics del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona, lliurat a
l’Ajuntament l’any 2017, que recull les actuacions a realitzar per garantir la pervivència
del conjunt monumental i potenciar-ne el coneixement entre la ciutadania.


Els treballs que s’allargaran durant quatre mesos, s’encabeixen en l’anomenada etapa 0 del
Pla, que inclou les intervencions prioritàries per preservar el castell. Comportaran una
inversió de 200.000 euros, subvencionada per la Diputació de Barcelona dins del
Programa Complementari de Reforma i Millora d’Equipaments Locals, en l’apartat
d’Edificis singulars i elements patrimonials.
La intervenció ha estat projectada per l’arquitecte Roger Guitart, que dirigirà els treballs
en col·laboració de l’arqueòleg i arquitecte tècnic Eduard Piriz. Les obres han estat
adjudicades a l’empresa Rècop. Restauracions i s’executaran atenent escrupolosament
totes les mesures de seguretat establertes amb motiu de l’alarma sanitària per la COVID19.


Ampliació del perímetre de tancament i obres de consolidació
L’actuació inclou bona part de les intervencions considerades prioritàries en el pla
director del castell d’Eramprunyà, per garantir la integritat del monument i la seguretat de
les persones.

Publicitat
Detallem a continuació les intervencions previstes:
 Ampliació del perímetre de tancament de protecció del recinte monumental,
que ara deixa exposades tot un seguit d’estructures.
Aquests treballs permetran incorporar al conjunt monumental el tram principal de
la muralla, les darreres troballes arqueològiques (possible base d’una torre de la
muralla) i les construccions annexes, actualment fora del recinte i que queden
desprotegides.


La intervenció inclourà l’anivellació prèvia del terreny, la modificació del
recorregut d’algun tram de la tanca metàl·lica actual i l’allargament del traçat.
 Consolidació d’elements i estructures per garantir-ne la perdurabilitat:
 Consolidació dels paraments de muralla del recinte clos.
 Consolidació dels murs de ponent i tramuntana del recinte sobirà.
 Consolidació d’un dels arcs del pati del recinte sobirà.
 Reconducció provisional de les aigües de pluja fins a l’exterior del recinte clos.


L’acció de l’aigua és un dels elements que més ha afectat tant les estructures
arquitectòniques com els sediments d’interès arqueològics conservats. La seva
incidència sobre els carreus, els morters, el terreny i la roca sobre la qual recolzen
les estructures ha provocat greus patologies a nivell d’erosió, fractures,
despreniments, inestabilitats, etc. Actualment, una de les principals afectacions
és la circulació descontrolada de l’escorrentia de l’aigua de pluja en els vessants
del recinte clos, que contribueix activament al deteriorament de la muralla.
Amb l’informe favorable del Departament de Medi Ambient de l’Ajuntament s’ha
procedit també, per part de l’ADF i l’empresa constructora, a la tala i esbrossada
necessària dins del recinte tant per poder executar els treballs com per evitar la degradació
de les construccions per l’acció dels arbres i arbustos. Una actuació que s’ha posat en
coneixement dels responsables del Parc del Garraf, atès que el conjunt monumental es
troba dins del seu àmbit.

En concret s’ha talat un exemplar d’ullastre i altres tres s’han desbrossat. D’aquests
exemplars, tres es trobaven en fase arbustiva, i un era un peu menor. També s’han retirat
6 alzines, majoritàriament de rebrot, que estaven just en el punt on cal actuar per evitar la
degradació de la muralla per acció de l’aigua. En aquesta actuació de tala i desbrossada
s’ha prioritzat la preservació del monument.
La condició de Bé Cultural d’Interès Nacional del castell d’Eramprunyà ha obligat que el
projecte arquitectònic hagi estat aprovat per la Comissió de Patrimoni Cultural del
Departament de Cultura de la Generalitat. La intervenció també s’executa en coordinació
i amb el vistiplau del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de
Barcelona.

Els treballs s’executaran durant quatre mesos. Durant aquest temps continuaran aturades
les visites guiades que organitza l’Ajuntament amb el suport de la Unió Muntanyenca
Eramprunyà cada segon diumenge de mes, tret de l’època de més calor. Les visites es van
interrompre amb motiu de l’alarma sanitària i es preveu reprendre-les a l’octubre,
coincidint amb l’Aplec de Sant Miquel, amb els protocols i mesures que estableixin les
autoritats sanitàries davant l’evolució de la pandèmia de la Covid-19.
Estudi geològic
L’etapa 0 del pla director del castell d’Eramprunyà també incorpora com a actuacions
prioritàries la realització d’un estudi de risc geològic i la consolidació de la cisterna del
recinte sobirà. Dues intervencions que quedaven fora de l’actual intervenció perquè no
comptaven amb la necessària dotació pressupostaria.


L’Ajuntament de Gavà, conscient de la necessitat d’estudiar el substrat rocós del turo del
castell per identificar i mesurar el risc de despreniments que afectin la seva estabilitat, ha
decidit finançar l’estudi geològic amb recursos propis (uns 3.400 euros). Ara està en
procés de realització per part del geòleg David Sánchez.
La consolidació de la cisterna del recinte sobirà es posposa, atès que està protegida amb
una coberta metàl·lica.
Més d’una dècada d’intervencions
Els treballs que ara comencen suposen un pas definitiu per a la conservació i restauració
del castell d’Eramprunyà. Un camí que es va iniciar l’any 2007 arran de la seva adquisició
per part de l’Ajuntament, i la immediata creació d’una comissió cívica per elaborar
propostes per a la seva recuperació.
L’any 2009, l’Ajuntament va signar un conveni amb la Diputació de Barcelona per actuar
sobre el monument, garantint-ne l’estabilitat, el coneixement, la difusió i la seguretat dels
seus visitants.

Publicitat
En l’última dècada s’han realitzat diferents intervencions: aixecaments planimètrics,
tancament, recerques arqueològiques, estudis històrics, treballs de consolidació i
restauració (espadanya, coberta de l’església, façana de migdia, i altres), desbrossades,
control de deformacions i protecció de la cisterna del recinte sobirà. També s’han dut a
terme campanyes d’excavació arqueològica, a través de camps de treball per a joves.
Aquests treballs van posar de manifest la necessitat de redactar un pla director per establir
una metodologia d’actuació, identificar les prioritats i quantificar les inversions
necessàries, que s’estimen en uns 4 milions d’euros. L’objectiu: recuperar les
preexistències històriques i arquitectòniques del conjunt; facilitar el reconeixement de les
restes fent-les entenedores per a la visita pública; mantenir l’ús que tradicionalment s’ha
fet del castell per al gaudi col·lectiu, i compatibilitzar el seu ús amb el del seu entorn més
proper.
Les actuacions establertes al Pla director estan distribuïdes en set etapes d’intervenció a
llarg termini. Un cop finalitzada la darrera d’elles, s’hauran restaurat els diferents recintes
del castell (sobirà, jussà i clos) i s’haurà dut a terme una nova adequació de tots ells per a
la visita pública.

Actualitat a #Gavà

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here