L’aprovació provisional de les ordenances fiscals a Begues per a l’any vinent suposa una congelació per a als principals impostos i taxes municipals i una ampliació de les bonificacions a disposició dels beguetans i beguetanes. D’aquesta manera des de l’Ajuntament es vol donar suport especialment a les economies familiars en el procés de recuperació de la crisi provocada per la pandèmia en el qual ens trobem.

 

Els impostos i les taxes

Pel que fa als impostos es mantenen com al llarg d’aquest 2021 tots els gravàmens i coeficients impositius amb l’única excepció de l’impost de construccions, instal·lacions i obres, que augmentaria dues dècimes que incrementarà en el se tipus en dues dècimes. En la mateixa línia es congelen les taxes del cementiri, del servei de clavegueram, de la recollida d’escombraries, la taxa d’aparcament per a persones amb discapacitat, la d’horts urbans, la de terrasses i la del mercat setmanal.

 La resta de taxes que no es congelen (grua, recollida de gossos…) se situen en un increment del 2,5%, inferior a la pujada prevista del 4% de l’IPC, mentre que les taxes referents a la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic que no es congelen (urbanístiques, llicències, obres a la via pública…) creixen un 5,26%, seguint el que marca el valor de mercat del sòl.

 

Més bonificacions

A aquesta congelació generalitzada, cal sumar també l’increment de bonificacions amb especial incidència en àmbits com la sostenibilitat i la promoció de l’habitatge públic. Així trobem com s’amplia de tres anys a quatre anys el període per poder gaudir de la bonificació del 50% de l’IBI per la instal·lació voluntària de sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol i la creació d’una nova bonificació del 50% (el percentatge màxim que permet la Llei d’Hisendes Locals) de l’impost de construccions, instal·lacions i obres referents a habitatges de protecció oficial. Pel que fa a les taxes es mantenen totes les bonificacions existents.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here